Workshop 5: Didactics and Methods

Friday, 13 November, 15h30 - 17h30

 

Absztrakt

Didaktika és módszertan

Közös gondolkodásra, összegző, egyben új lehetőségeket kereső konstruktív beszélgetésre invitáljuk az érdeklődőket. Témáink: tanulástámogatás, kompetenciafejlesztés, e-didaktika, kollaboratív tanulás, e-learingg 2.0, a tanulási motiváció fenntartása, újfajta szerepek, tevékenységek, problémamegoldás e-learning környezetben...

 

Didactics and Methods

Visitors/participants are welcome to a collaborative discussion for summarizing experiences, highlighting new trends and searching for new possibilities.

Topics of the workshop: learning support, competence development, e-didactics, collaborative learning, eLearing 2.0, maintaining and rekindling motivation to learn, new roles and activities, problem solving in e-learning environments...

 

Differenciált didaktikai stratégiák e-learning környezetben

Szász Antónia

by Szász Antónia, DGAU

 

Eltérő képzési formák közepette, különböző előképzettségű és motiváltságú, eltérő tanulási stílusokat preferáló hallgatók számára az újszerű tanulási környezetben (is) differenciált támogatásra van szükség. Az ILIAS mint keretrendszer az új technológiák alkalmazásával újszerű módszereket tesz szükségessé. Ugyanakkor a didaktikai szempontok az ILIAS fejlesztésekben is megjelennek, és építkező jelleggel, egymást kölcsönösen erősítve teszik lehetővé a tanulási–oktatási folyamat minőségének fejlesztését. A módszertanilag megalapozott e-tanári tevékenység az ILIAS bővülő szolgáltatásainak felhasználásával változatos formában fejlesztheti a hallgatók kompetenciáit, támogathatja az egyéni, facilitálhatja a kollaboratív tanulást, elősegítheti újfajta tanulási stílusok és stratégiák, ismeretszerzési módok kialakítást.

 


Differentiated didactic strategies in e-learning environment

In different training and educational systems, for students with diverse background and motivation preferring different learning styles, there is a need for differentiated support in the new learning environment (as well). ILIAS as framework system applying new technologies makes new methods necessary. At the same time the didactic aspects appear in ILIAS developments – they constructively intensify each other and improve the quality of the learning and training process. The methodologically established e-teacher activities with the broadening services of ILIAS could develop students’ competences in various forms, new learning styles and strategies, knowledge acquisition styles, with supporting individual and facilitate collaborative learning.

 

A Web 2.0-es eszközök és alkalmazásuk jó gyakorlatai a felsőoktatásban

Edina Kriskó

by Edina Kriskó, DGAU


Beszéljünk a második generációs internetes szolgáltatásokról, a közösségeken nyugvó és közösségépítést célzó alkalmazásokról, amelyek mára az oktatásban is helyet követelnek maguknak. Kérdés, az együttműködő web korszaka valóban elhozza-e az alkotás, fogyasztás, ismeretszerzés demokratizmusát? Az interakció alapú tartalomelőállítás és megosztás valóban új minőségű – folyamatosan épített és reflektált – tudást és új típusú tudásközösségeket teremt? Ha a passzív befogadói szerepről a részvételre helyezzük a hangsúlyt, mennyiben változnak a tanári és tanulói szerepek?

 

Didactical Aspects of Web 2.0 Tools and Best Practice in Higher Education

Let us discuss second generation web applications, which are based on communities and are focused on collaboration and claim place in education. The question is that if the collaborative web era/period can realise the democracy of creation, consumption and knowledge. Does the interactionbased content management/retrieval create and content shares realy a new quality of the knowledge and knowledge-communities? If the emphasis is on the participation (not on passive reception), how does it change the role of teachers and students?

» Download Slides

Tanulók támogatása az ILIAS keretrendszerben, az egészségügyi felnőttképzésben

Gabor Erdelyi

by Gábor Erdélyi, Insitute for Basic and Continuing Education of Health Workers

 

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2006 óta támogatja minden tanulóját (~1.000 fő/év) e-learning eszközökkel. Alkalmazott elveinket és módszereinket bármely felnőttoktatási intézmény hasznosíthatja. A tapasztalatok szerint évfolyamonként erősen változó, hogy mennyire élnek a tanulók a felkínált lehetőségekkel. Az előadás során ennek okait is megvizsgáljuk.

 

Supporting adult health care learners in ILIAS

Since 2006 the Institute for Basic and Continuing Education of Health Workers give supporting service for all our learners (~1.000 student/year) via e-learning. Our principles and methodology could be easily adopted by other adult educators. According to our experiences among students there are huge differences in usage of e-learning support. During my presentation I will examine the reasons of these differences.

 

 

Last Change: 2019-08-20 08:45:12, Design by Barbara Sauermost, Photo by Pascal Schmitt